4223/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo nhà thờ Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 458/VHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ Nguyễn Du thuộc Khu di tích Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm của nhân dân và khách thăm quan di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo nhà thờ Nguyễn Du, bao gồm các nội dung: Tu bổ nhà thờ Nguyễn Du hiện có, tôn tạo, xây dựng thêm một tòa chữ nhật phía sau nhà thờ cũ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với hạng mục nhà thờ Nguyễn Du cũ: Các viên ngói làm mới bổ sung theo đúng mẫu ngói hiện có của công trình. Chỉ tiến hành tu bổ (không sơn thếp mới) cửa võng và câu đối cũ.

- Đối với phương án kiến trúc của tòa chữ nhất: Nghiên cứu các chi tiết kiến trúc và trang trí hoa văn chạm khắc trên một số công trình trong khu di tích để đưa vào công trình. Chân tảng làm theo mẫu âm dương truyền thông trên tròn, dưới vuông (không chạm cánh sen). Bổ sung phương án bố trí nội thất công trình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cần chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo thẩm quyên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế các hạng mục thuộc Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác