4224/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 06/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW 02/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 21/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, ngày 13/3/2014 về két luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam từ xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030” thành Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung cụ thể như sau:
1. Xây dựng Đề cương, nhiệm vụ và Dự toán lập Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/12/2014.
2. Triển khai lập Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và báo cáo Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu trong tháng 9/2014.
Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn vốn ngân sách sự nghiệp kinh tế dành cho Quy hoạch các năm 2014-2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3075/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác