4225/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 552/TB-VP ngày 25 tháng 11 năm 2014 về Kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần 48;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ. Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng "Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước" trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 25/10/2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy ưr nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2015 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác