4226/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Đoàn múa Viện Âm nhạc - Nghệ thuật Kharkov, Ukraine vào Việt Nam tham gia biếu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp
và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân
khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị số 365/CV-TN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Báo Thanh Niên;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Báo Thanh Niên (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) mời Đoàn múa Viện Âm nhạc - Nghệ thuật Kharkov, Ukraine gồm 23 thành viên (cỏ danh sách kèm theo) tham gia biểu diễn trong chương trình “Khát vọng trẻ 8”, chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”.
- Thời gian: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2014 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014.
- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Điều 2. Đề nghị Báo Thanh Niên thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Báo Thanh Niên, các nghệ sĩ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Buy Biên;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác