4227/BVHTTDL-TV

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v rà soát, thu hồi xuất bản phẩm

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.
 
Theo đề nghị của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại Công văn số 5337/CXBIPH-QLXB ngày 17 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 5393/CXBIPH-QLXB ngày 19 tháng 11 năm 2014; đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:
1. Chỉ đạo các thư viện trên địa bàn rà soát, rút ra khỏi kho sách thư viện, không phục vụ 03 cuốn sách sau (nếu có):
- “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” và “Bộ Luật hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản năm 2014 vì lý do: Bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách, thiếu nghiêm túc, gây phản cảm, không có lợi cho bạn đọc.
- “Hỏi đáp nhanh trí” - 05 tập, tác giả Đức Trí sưu tầm và biên soạn vì lý do sách có nội dung bạo lực, nhảm nhí, phi giáo dục.
Việc rút khỏi kho sách thư viện 03 cuốn sách trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.
2. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ trong thời gian qua về việc kiếm tra, rà soát và rút khỏi kho sách thư viện, không phục vụ những xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng, nội dung cũng như hình thức (Công văn số 3847/BVHTTDL-TV ngày 29/10/2014 và Công văn số 4039/BVHTTDL-TV ngày 11/11/2014). Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có liên quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Bộ TTTT: Cục Xuất bản, In và Phát hành;
- Bộ Công an: Cục An ninh chính trị nội bộ A83;
- Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- Lưu: VT, TV, NM.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác