4227/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 
Căn cứ Quyết định số 4226/QĐ-BVHTTDL ngày 02/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu định kỳ hàng năm;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Tổng biên tập Báo Văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016;
1. Ông Trần Đăng Khoa, Tổng biên tập Báo Văn hóa -Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà Chu Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa -Phó trưởng ban;
4. Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ -Phó trưởng ban;
5. Ông Lương Trung Hiếu, Phó Tổng biên tập Báo Văn hóa -Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc -Ủy viên;
7. Ông Hoàng Dự, Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam -Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Đại Bàng, Tổng biên tập Báo Du lịch -Ủy viên;
9. Ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ -Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Văn Hòa, phụ trách Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình Báo Văn hóa -Ủy viên;
11. Bà Đào Thị Tuyết Mai, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ -Ủy viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Quy chế, Kế hoạch và triển khai tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch theo đúng quy định.
Điều 3. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Báo Văn hóa, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP (THTT). TM.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác