4228/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 23 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hoá-Thông tin, Uỷ ban Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây) ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật (tiếp theo Quyết định số 3858/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành hết hiệu lực pháp luật). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng(để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng
 Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, NO  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác