4229/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 4009/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân chủ trì trúng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2011-2013;

Căn cứ Quyết định số 4513/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011;

Căn cứ Biên bản các Hội đồng tư vấn xét chọn các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2011-2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2011-2013;

Tên Chương trình: Nghiên cứu luận và thực tiễn việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có nhiệm vụ thông báo, ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài; quản lý, theo dõi, đôn đốc các hoạt động liên quan đến việc thực hiện đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác