4231/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chọn Tổng đạo diễn chương trình Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 2166/TB-BVHTTDL ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 5/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Căn cứ Công văn số 1033/SVHTTDL-NVDL ngày 27/10/2010 của giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên về việc đề nghị chọn Tổng đạo diễn chương trình Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc ra Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chọn Nghệ sỹ Nhân dân vệ Ngọc Cường, nguyên Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Tổng dạo diễn Chương trình Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011;

Điều 2. Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Cường chịu trách nhiệm tổ chức dàn dựng chương trình; chọn người viết kịch bản đơn vị nghệ thuật tham gia chương trình; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên- đơn vị tổ chức sự kiện để triển khai thực hiện chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, đơn vị tổ chức sự kiện, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Nghệ sỹ Nhân dân Lê Ngọc Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL.

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQC

- Duyên hải NTB-PY 20 11;

- Văn phòng Bộ;

- Cục NTBD);

- Vụ KHTC;

- Lưu: VT. TCDL. LHH  (10), 50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác