4231/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng đáng giá, nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ ngày 15 tháng 11 năm 2011 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Nghiên cứu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc có số dân dưới 5 ngàn người khu vực miền núi phía Bắc

Chủ nghiệm đề tài: TS. Trịnh Thị Thủy

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

Xếp loại đề tài: Khá

Điều 2. Đơn vị chủ trì đề tài có trách nhiệm công bố, sử dụng và chuyển giao kết quả nghiện cứu của đề tài vào thực tiễn, thanh quyết toán số kinh phí đã nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác