4232/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định Quy hoạch Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thẩm định lại Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đông Lộc (Bố cục quy hoạch kiến trúc theo phương án l). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Không xây dựng các công trình có tính biểu trưng tại các lối vào ra di tích và mở các tuyến đường mới (trục đồng đội, trục đường lưu niệm - ghi công và tôn vinh); chỉ xây dựng một khu điều hành, quản lý tại cửa ngõ chính của khu di tích.

- Không xây dựng mới phù điêu tại khu vực quảng trường Ngã ba Đồng Lộc.

- Căn cứ quy mô của di tích và số lượng hiện vật, việc trưng bày nên tập trung vào địa điểm đã được xây dựng từ nhiều năm nay, không mở thêm các nhà trưng bày mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch sau đó phê duyệt theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL Hà Tĩnh;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác