4232/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức và thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá (1989-2009)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá (1989-2009) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam từ thành phố Đà Nẵng  trở vào tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Trưởng ban,

2. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. ÔngLê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang- Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên.

5. Ông Phạm Văn An, Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cục Văn hoá cơ sở - Uỷ viên;

6. Bà Nguyễn Thị Khu Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở - Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng Phòng Kế toán, Tài chính, Cục Văn hoá cơ sở - Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Anh Tân, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

9. Ông Tô Duy Chiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

10. Ông Vũ Đức Hải, Phó trưởng phòng, Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cục Văn hoá cơ sở - Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chuyên viên Phòng Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Cục Văn hoá cơ sở - Uỷ viên.

Điều 3. Kinh phí để tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Cục Văn hoá cơ sở. Các đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (đại biểu đại diện làng văn hoá) được đài thọ 100% tiền ăn, nghị theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang và các ông/bà có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT. VHCS (3). Mạnh.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác