4234/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật Vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Ấn Độ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch “Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012” (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Bộ, Ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị tham gia Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND các tỉnh tham gia;
- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác