4236/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Công văn số 839/NTBD ngày 02 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾTĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam trong quá trình tiếp thu ảnh hưởng kịch hát truyền thống và kịch nước ngoài.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Mạnh Hùng.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Điều 2. Mời NSND. Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch hội đồng; mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên (Danh sách Hội đồng kèm Quyết định này).

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Theo Quyết định Số: 4236/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 12 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Số TT

Họ và tên

Cơ quan đã,

đang công tác

Chức vụ

trong Hội đồng

1

Mời NSND.

Lê Tiến Thọ

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.

Hà Văn Cầu

Viện Nghiên cứu sân khấu

Ủy viên

phản biện

3

PGS.TS.

Phạm Vĩnh Cư

Viện Văn học

Ủy viên

phản biện

4

PGS.TS.

Lê Văn Cẩn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

5

NSND.

Doãn oàng GiangHoàng Giang

Nhà hát Kịch Việt Nam

Ủy viên

6

Nguyễn Văn Thành

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ủy viên

7

NSƯT.

Phan Trọng Thưởng

Viện Văn học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Ủy viên

8

NSND. Lê Hùng

Nhà hát Tuổi trẻ

Ủy viên

9

NSƯT.Lê Chức

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ủy viên

Thư ký

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác