4236/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4236/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2013 Về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ lập Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong thời kỳ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa”;
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Thời gian: tháng 12 năm 2013(01 ngày)

Điều 2. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thảo.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội thảo được trích từ nguồn kinh phí xây dựng Đề án đã được phê duyệt do Văn phòng quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác