4237/QC-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quy chế Làm việc và tiêu chí chấm giải của Hội đồng thẩm định Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV, năm 2012, tại tỉnh Lạng Sơn.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4327/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về lề lối làm việc và tiêu chí chấm giải của Hội đồng thẩm định Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

Mục đích: Liên hoan Hát Then, đàn Tính là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có hát Then, đàn Tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiến bộ; Tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật diễn xướng Then. Thông qua Liên hoan nhằm từng bước chuẩn bị tiến tới quá trình lập hồ sơ trình UNESCO công nhận hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Yêu cầu: Giới thiệu được nhiều làn điệu then, múa, tấu nhạc cụ Then qua hình thức trình diễn cổ truyền, cải biên của các vùng, các địa phương.

Điều 3: Quy mô, địa điểm, thời gian

Quy mô: Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2012 với sự tham gia của 09 tỉnh có các dân tộc Tày, Nùng Thái hiện nay vẫn lưu giữ loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên.

Không gian tổ chức: Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian: Liên hoan diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 02/11/2012 đến hết ngày 06/11/2012.

Điều 4: Cơ cấu giải thưởng (Theo Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về Cơ cấu giải thưởng Liên hoan nghệ thuật Hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn, tháng 11/2012).

Điều 5. Đối tượng thẩm định

- Mỗi đoàn tham gia biểu diễn một chương trình nghệ thuật Hát then, Đàn tính độ dài không quá 40 phút, không tham gia và chấm điểm các loại hình nghệ thuật khác, không hát nhép, lực lượng tham gia chủ yếu là các nghệ nhân, diễn viên không chuyên đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn tỉnh, không sử dụng diễn viên chuyên nghiệp.

- Các tiết mục tham gia Liên hoan của đoàn nghệ nhân và diễn viên các tỉnh có Hát then, Đàn tính tham dự Liên hoan.

- Chỉ thẩm định, chấm giải các tiết mục đã đăng ký tham gia Liên hoan được Ban Tổ chức chấp nhận.

- Yêu cầu các đoàn phải gửi đăng ký chương trình tiết mục (tờ gấp) về Hội đồng thẩm định trước khi khai mạc Liên hoan và phát cho các thành viên Hội đồng thẩm định trước khi biểu diễn.

Điều 6. Nội dung thẩm định.

Biểu diễn, giới thiệu không gian hát then của các địa phương qua các làn điệu then: then cổ, then nghi lễ, then mới cải biên... kèm theo nhạc cụ: đàn tính, sóc nhạc, đồng trang phục Tày, Nùng, Thái.

Điều 7. Tiêu chí đánh giá.

1. Kết thúc mỗi tiết mục, Hội đồng thẩm định chấm điểm theo thang điểm 10, làm tròn đến đến 0,5 điểm.

2. Chấm đầy đủ các nội dung theo qui định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức về thời gian biểu diễn, nội dung lời hát, trang phục, sự kết hợp giữa đàn và hát…

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định chấm điểm khách quan, độc lập, điểm chấm của mỗi thành viên chênh lệch không quá 1,5 điểm so với điểm trung bình của các thành viên còn lại.

3. Điểm chấm để làm căn cứ đánh giá, xếp loại tiết mục là điểm cộng trung bình của các thành viên Hội đồng thẩm định, trường hợp vắng thành viên Hội đồng thẩm định hoặc có thành viên Hội đồng thẩm định không chấm điểm tiết mục thì sổ điểm chấm quá 2/3 số lượng thành viên Hội đồng thẩm định thì kết quả tiết mục đó vẫn được công nhận.

4. Khi chưa có quyết định chính thức về giải thưởng thì kết quả chấm điểm của Hội đồng thẩm định không ai được tiết lộ và chưa có giá trị chính thức

5. Kết luận cuối cùng về giải thưởng được lập thành biên bản trên cơ sở sự thống nhất đề nghị của Hội đồng thẩm định với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Sau khi được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét, quyết định mới được công nhận kết quả xếp loại.

6. Những vấn đề phát sinh khác do Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch hội đồng thẩm định trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điền 8. Tiêu chuẩn chấm và xét trao giải

Hình thức thể hiện các tiết mục tự nhiên, không khiên cưỡng, gò bó, khuyến khích sự sáng tạo, diễn viên giữ được vẻ tự nhiên thoải mái, có sáng tạo trong khi trình diễn nhưng cũng đậm bản sắc, gây được ấn trượng tốt đẹp với công chúng.

Đối với chương trình đặc sắc (Theo quy định tại Điều 2 và Điều 5 của Quy chế này).

Hội đồng thẩm định xếp giải thưởng theo thứ tự từ điểm cao nhất đến thấp nhất và xếp giải (theo Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2012 về cơ cấu giải thưởng) sau đó báo cáo Ban Tổ chức. Kết luận cuối cùng về giải thưởng được lập thành biên bản trên cơ sở sự thống nhất, đề nghị của Hội đồng thẩm định với Ban Tổ chức; Sau khi được Ban Tổ chức xem xét, quyết định mới được công nhận kết quả xếp loại.

Điều 9. Hình thức khen thưởng

Giấy chứng nhận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho giải A, B, C cho các tiết mục kèm theo tiền thưởng quy định tại Quyết định số 3849/QĐ- BVHTTDL ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về Cơ cấu giải thưởng Liên hoan nghệ thuật Hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn, tháng 11/2012.

Điều 10. Lề lối làm việc của Hội đồng thẩm định

1. Đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Ban Tổ chức; có mặt tại nơi làm việc trước khi bắt đầu buổi diễn 10 phút. Nếu vắng mặt vì lý do đặc biệt phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

2. Chấm và cho điểm đầy đủ các chương trình, tiết mục theo qui định ghi trong phiếu thẩm định.

3. Không tiết lộ điểm chấm, kết quả xếp loại, đánh giá khi chưa có ý kiến của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 11: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng Thẩm định:

- Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm điều hành nhắc nhở, yêu cầu các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổng hợp các ý kiến đề nghị của Hội đồng thẩm định với Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức về kết quả đánh giá xếp loại. Làm báo cáo đánh giá về các nội dung, tiết mục tham dự Liên hoan trong lễ tổng kết, trao giải, trước khi đánh giả chính thức cần được sự góp ý của các thành viên trong Hội đồng thẩm định và phải thông qua thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ Chức.

- Thành viên Hội đồng chấm khách quan, độc lập trên phiếu chấm của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về điểm chấm.

- Tập thể Hội đồng thẩm định thảo luận, xử lý những trường hợp vướng mắc và quyết định theo đa số.

- Sau khi tổng hợp kết quả, Chủ tịch Hội đồng phải báo cáo với Ban Tổ chức phê duyệt kết quả.

Thư ký:

- Chuẩn bị biểu chấm điểm, giấy, bút ghi điểm cho các thành viên Hội đồng thẩm định.

- Ghi chép, tổng hợp điểm và bảng tổng hợp điểm, ghi chép biên bản các phiên họp.

- Báo cáo trước Hội đồng kết quả tổng hợp.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Ban Tổ chức Liên hoan để làm công tác khen thưởng, phát thưởng.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

- Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác