4237/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc và tiêu chí chấm điểm của Hội đồng thẩm định cho các đoàn tham gia Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BVHTTDL ngày 4 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 4019/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và tiêu chí chấm giải của Hội đồng thẩm định Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV, năm 2012, tại tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, VHDT, V20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác