4240/QĐ-BV

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG-Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức thực hiện Đề án “Khảo sát sản phẩm du lịch Tour Caravan liên quốc gia Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009-2010;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010; Quyết định số 4055/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện 02 đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của  Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch Tổ chức thực hiện Đề án “Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch Tour Caravan liên quốc gia Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia” thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 gồm các nội dung chính sau:

1. Thành phần và số lượng đại biểu tham gia khảo sát là 50 người, gồm các thành phần: quản lý nhà nước, thông tấn báo chí, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp lữ hành.

2. Địa điểm thực hiện(tuyến khảo sát): Hà Nội-Sơn La-Lóng Sập/Na háng-Sầm Nưa-Xiang Khoang-Vientiane-Udonthani-Chiang Mai-Tam Giác Vàng-Bangkok-Siem Reap-Steung Steng-Cratia-Pleiku-Đà Nẵng-Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện: Tổng số thời gian thực hiện đề án là 11 ngày, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định thời gian tổ chức Tour Caravan liên quốc gia Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia trong tháng 12 năm 2010.

4. Nguồn kinh phí thực hiện đề án từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 đã được phân bổ (thực hiện theo đề cương dự toán chi tiết đã được phê duyệt) và nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3110/QĐ-BVHTTDL ngày 07/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về việc tổ chức thực hiện Đề án “Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch Tour Caravan liên quốc gia Việt Nam-Lào-Thái Lan-Campuchia”

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KHTC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác