4242/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ và thành lập Ban xây dựng "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04 2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020,

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao tại Tờ trình số 262/TTr-TCTDTT ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc thanh lập Ban xây dựng đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNIH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện nhiệm vụ lập “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thế thao quốc gia đến năm 2020" để Bộ phê duyệt.

-Thời gian hoàn thành trình Bộ: ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Thể dục thể thao các năm 2011-2012.

Điều 2. Thành lập Ban xây dựng “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020’’ gồm:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Vương Bích Thắng -Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Bình-Vụ trưởng Vụ Tài chính Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phụ trách kế toán: Ông Dương Đức Hiếu-Chuyên viên Vụ Tài chính Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.Các Thành viên khác do Trưởng ban quyết định và giao nhiệm vụ.

5. Ban xây dựng Quy hoạch được sử dụng con dấu của Tổng cục Thể dục thể thao và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ban xây dựng Quy hoạch có nhiệm vụ:

-Chủ trì thực hiện về việc Quy hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

-Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Quy hoạch theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

-Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo độ kế toán tài chính hiện hành.  

Điều 3. Bên xây dựng Quy hoạch có nhiệm vụ:

- Chủ trì thực hiện việc tập Quy hoạch, đảm bảo động mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu

- Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Quy hoạch theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.

- Báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết qua thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính và những người có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, ĐL (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác