4242/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4242/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức biểu diễn vở kịch “Bác sỹ Jekyll và Ngài Hyde”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Tổ hợp các Nhà hát sân khấu Mỹ tại Châu Âu (American Drama Group Europe) và nhà hát TNT (Anh Quốc) tổ chức biểu diễn vở kịch “Bác sỹ Jekyll và Ngài Hyde”

Thời gian và địa điểm: Ngày 04/3/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Trường Quốc tế UNIS, Hà Nội; ngày 6-8/3/2014 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí:

- Nhà hát TNT chịu toàn bộ chi phí cho chuyến lưu diễn (bao gồm thù lao biểu diễn, vé máy bay quốc tế và bảo hiểm y tế cho nghệ sỹ, các chi phí ăn, ở, đi lại của các nghệ sỹ Việt Nam; chi phí thuê địa điểm biểu diễn tại các thành phố; chi phí thuê âm thanh, ánh sáng biểu diễn và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn).

- Nhà hát TNT bán vé tại các buổi biểu diễn để bù đắp một phần chi phí lưu diễn.

- Phía Việt Nam chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam, chi phí cho 02 cán bộ, phiên dịch của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đi thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát TNT để tổ chức chương trình lưu diễn; chi phí lễ tân và tuyên truyền quảng bá cho chuyến lưu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác