4245/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị công bố, triển khai “Quy hoạch tống thế phát triến văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tống thế phát triến kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 3921/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 11 năm 2014 việc việc tố chức Hội nghị công bố, triến khai “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thế dục thế thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị công bố, triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tại thành phố Đà Nẵng gồm các thành viên (có danh sách thành viên kèm theo).
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch theo quy định hiện hành, đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra và tự giải thể sau khi Hội nghị kết thúc.
Điều 3. Phương tiện đi và về của Ban tổ chức: bằng máy bay. Toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại... của Ban Tổ chức được trích từ chi phí công bố quy hoạch, từ nguồn nguồn kinh phí hoạt động điều tra khảo sát năm 2014 của Bộ cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, KHTC, NTT(15)
 
DANH SÁCH
Thành viên Ban Tổ chức Hội nghị công bố, triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Ban hành theo Quyết định số 4245 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;
2. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Trưởng ban;
3. Ông Lê Văn Duy - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;
5. Đại diện Vụ Khoa giáo văn xã - Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
6. Đại diện Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
7. Đại diện Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, Thành viên;
8. Ông Vũ Thế Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch, Vụ , Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng họp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;
10. Ông Nguyễn Trọng Học, Chuyên viên Phòng Tài vụ kế toán, Văn phòng Bộ, Thành viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác