4246/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương bổ sung nội thất Nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại Di tích Đàn tế Nam giao - Thành Nhà Hồ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 10362/UBND- vx ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương bổ sung nội thất Nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại Di tích Đàn tế Nam Giao - Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung nội thất Nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại Di tích Đàn tế Nam Giao - Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đàn tế Nam Giao trong tổng thể khu Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét chủ động cân đối bằng nguốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí họp pháp khác để thực hiện dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Thanh Hóa;
- Trung tâm BTDS Thành Nhà Hồ;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác