4246/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 565/TB-VP ngày 02 tháng 12 năm 2014 về Kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần 49;
Xét đề nghị của Cục ừưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2015 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Buy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác