4248/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4248/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014” vào tháng 4 năm 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD
,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác