4249/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thấm định Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4500/UBND-VX ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị có ý kiến về Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Núi Chứa Chan tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, kèm theo hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch. Sau khi xem xét dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất phạm vi, tính chất, nội dung nghiên cứu của Nhiệm vụ Quy hoạch. Để Đề cương Nhiệm vụ Quy hoạch đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề như sau:
- Cần điều chỉnh tên gọi Nhiệm vụ thiết kể Quy hoạch là: “Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan”.
- Nhiệm vụ Quy hoạch cần bổ sung nội dung đánh giá thực trạng quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời gian vừa qua.
- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật và phân kỳ đầu tư các giai đoạn chỉ đề xuất trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể, sau khi Nhiệm vụ Quy hoạch đã được phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác