4249/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn Dàn nhạc Phương Đông Bắc Kinh, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn 14 nghệ sĩ ban nhạc Phương Đông Bắc Kinh, Trung Quốc sang trao đổi hợp tác và giao lưu biểu diễn tại Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Trung Quốc chịu chi phí đi, về trên hành trình quốc tế bảo hiểm, ăn, ở, đi lại trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam.

-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đài thọ chi phí lễ tân đón tiếp, tổ chức giao lưu, quà tặng, việc chiêu đãi đoàn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của đơn vị theo quy định hiện hành).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác