424/BVHTTDL-D

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xây dựng Chùa Bửu Sơn tại di tích Tháp Pô Sah Inư

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 94/SVHTTDL- BT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận (kèm theo Hồ sơ) đề nghị cho ý kiến về xây dựng một số hạng mục tại chùa Bửu Sơn, gồm: chính điện, lầu chuông, lầu trống, tam quan và tượng Quan Thế âm thuộc di tích Pô Sah Inư. Sau khi nghiên cứu Hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Việc xây dựng các hạng mục của chùa Bửu Sơn theo như Hồ sơ thiết kế sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian di tích Tháp Pô Sah Inư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận không thỏa thuận và cấp phép xây dựng các hạng mục tại chùa Bửu Sơn, vì các hạng mục này đều nằm trong khu vực bảo vệ của di tích, chỉ cách tháp B khoảng 6m. Ngoài ra, Sở cần hướng dẫn nhà chùa tìm một vị trí phù hợp để xây dựng chùa Bửu Sơn đáp ứng nhu cần tín ngưỡng của nhân dân mà không làm ảnh hưởng đến di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c),

- UBND tỉnh Bình Thuận (để chỉ đạo);

- BQL di tích Tháp Pô Sah Inư;

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác