424/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích lịch sử đình Hàm Hạ, nhà ông Lê Oanh Kiều, đền thờ Tuy Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn và Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà ông Lê Oanh Kiều, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 13366/UBND vx ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 240/SVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kỹ thuật tu bổ di tích lịch sử đình Hàm Hạ, nhà ông Lê Oanh Kiều, đền thờ Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, Biên bản làm việc ngày 09 tháng 10 năm 2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận chủ trương đầu tư tu bổ các di tích lịch sử đình Hàm Hạ, ông Lê Oanh Kiều, đền thờ Tuy Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn và Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nhà ông Lê Oanh Kiều với nội dung tu bổ nhà chính.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề đối với Hồ sơ thiết kế nhà ông Lê Oanh Kiều và đền thờ Tuy Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn như sau:
-Đối với nhà ông Lê Oanh Kiều: Hồ sơ chỉ đề xuất thay mới và tu bổ một số cột, do đó, cần giữ nguyên kích thước cột hiện có tại bản vẽ thiết kế tu bổ.
- Đối với đền thờ Tuy Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn:
+ Không phá dỡ tòa Thiêu hương và đề xuất phương án tu bổ công trình này.
+ Giữ lại hạng mục Nhà thờ trong tổng thể di tích, nghiên cứu tôn tạo hạng mục này tại vị trí thích hơp trong khuôn viên.
+ Đối với hạng mục đền chính: Xem xét dỡ bỏ phần xây thêm tại trục 1- 2/F-I (bản vẽ HT-01) để tạo cân đối cho đền. Chỉnh sửa lại chi tiết đấu trên mái theo kiến trúc truyền thống địa phương.
+ Cấu kiện gỗ tại Tả vu, Hữu vu chỉ bào trơn, soi chỉ.
+ Vị trí của Tứ trụ trên bản vẽ thiết kế tu bổ mặt bằng tổng thể thay đổi so với bản vẽ bản vẽ mặt bằng tổng thể hiện trạng. Do đó, Hồ sơ cần làm rõ có đề xuất tu bổ, tôn tạo với công trình này không, nếu có, phương án tu bổ, tôn tạo như thế nào?
+ Bổ sung ảnh hiện trạng hiện bình phong, cơ sở của việc đề xuất phương án thiết kế mới bình phong. Bản vẽ thiết kế mới bình phong cần thể hiện đầy đủ 2 mặt của công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo nhà ông Lê Oanh Kiều và triển khai lập Dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Tuy Quốc Công Nguyễn Nhữ Soạn, đồng thời tổ chức xin ý kiến nhân dân địa phương nơi có di tích về nội dung dự án trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Lưu: VP, DSVH, VHN. 10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác