4254/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sĩ Ru-ma-ni vào lớp master và giao lưu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón 03 nghệ sĩ Ru-ma-ni vào lớp master và giao lưu cùng học sinh, sinh viên của Nhạc viện.
Thời gian: Từ 24 đến 27 tháng 12 năm 2016.
Điều 2. Về kinh phí:
-Phía đối tác chịu toàn bộ mọi chi phí của đoàn nghệ sĩ Ru-ma-ni.
- Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu chi phí tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, NQA.6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác