4255/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4255/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2013 Về việc tổ chức Tuần lễ phim Việt Nam-Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Chính phủ Tp Bằng Tường tổ chức “Tuần lễ phim Việt Nam-Trung Quốc” tại Thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thời gian: từ 11-13/12/2013.
Phim Việt Nam trình chiếu gồm: Chơi vơi; Mùi cỏ cháy; Cát nóng.

Phim Trung Quốc trình chiếu gồm: Mất tích ở Thái Lan; Mười hai con giáp; Đường sơn đại địa chấn.
Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Trung Quốc chịu chi phí liên quan đến tuyên truyền, trình chiếu phim.

- Cục Điện ảnh chịu chi phí gửi, nhận bản phim, chuẩn bị tài liệu tuyên truyền quảng bá và các chi phí liên quan khác theo quy định nhà nước (trích từ nguồn kinh phí phát hành và phổ biến phim năm 2013 của Cục Điện ảnh).

Điều 3. Cục Điện ảnh có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung phim, tài liệu liên quan, đảm bảo thông tin tuyên truyền, quảng bá phù hợp với các quy định liên quan của Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Điện ảnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác