4257/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhập khẩu văn hóa phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhập khẩu sách, catalogue do Bảo tàng Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tặng, đây là sản phẩm hợp tác giữa hai đơn vị Bảo tàng bao gồm:

- Catalogue với tựa đề: Trống đồng Việt Nam: Số lượng 300 cuốn

- Catalogue với tựa đề: Báu vật phương Đông, Cổ vật Châu Á lưu dữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Số lượng 220 cuốn.

Thời gian: từ 08/12/2011 đến 08/01/2012

Điều 2. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu, nhập khẩu đúng số lượng, chủng loại và tuân thủ các quy định của pháp luật và nhập khẩu văn hóa phẩm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác