425/DSVH-DT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích lịch sử Nhà ông Hồ Sỹ Nhân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 13366/UBND VX ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 214/SVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích lịch sử Nhà ông Hồ Sỹ Nhân, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (kèm Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Thỏa thuận chủ trương và Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Nhà ông Hồ Sỹ Nhân với nội dung tu bổ nhà chính và tôn tạo sân.
- Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
+ Bổ sung cột bổ trụ và cửa sổ trên trục G tại các bản vẽ mặt bằng nền và bản vẽ mặt đứng theo đúng kiến trúc hiện có của công trình. Bổ sung giải pháp gia cường móng cột khi nâng nền nhà lên 25cm.
+ Bờ nóc cần đắp vữa hoàn thiện, không xây tam cấp chạy suốt ba gian nhà chính, chỉ xây tại gian giữa.
+ Cần có giải pháp tôn nền các công trình liền kề nhà chính để tạo sự đồng bộ về cao độ nền.
+ Điều chỉnh phương án thiết kế nhà bao che để tiết kiệm kinh phí và đảm bảo hiệu quả.
+ Hồ sơ Báo cáo kinh tế cần bổ sung bản vẽ mặt cắt ngang qua gian bên và bản vẽ thiết kế chi tiết các bộ vì. Các bản vẽ thiết kế cần thể hiện đầy đủ hiện trạng và giải pháp tu bố các cấu kiện gỗ.
Bộ Văn hóẳ, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạa eác cơ quan liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đồng thời tố chức xin ý kiến nhân dân địa phương nơi có di tích về nội dung phương án trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy đinh hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- UBND huyện Thọ Xuân;
-Lưu: VP, DSVH, VHN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác