4260/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyểt định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (16 người) sang Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Sân chơi Văn hóa Taekwonpop 2014” chào đón năm mới 2015.
Thời gian: ngày 28 tháng 12 năm 2014.
Địa điểm: Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức biểu diễn và đón đoàn;
- Trung tâm Tổ chức biếu diễn nghệ thuật chịu chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm tham gia tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Buy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác