4266/BVHTTDL-KHTC

TLBT, KTVTVKHTC, Phó VT Nguyễn Hồng Sơn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện kết luận kiểm toán CTMT quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010.

Kính gửi:

- Cục Di sản văn hóa;

- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Quyết định số 1782/QĐ- KTNN ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 về Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010.

Với tư cách là cơ quan quản lý, điều hành triển khai việc thực hiện Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nói trên chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để chủ động bố trí làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, PT (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác