4266/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn nhạc Dân tộc trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn nhạc Dân tộc trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế.

Biên chế của mỗi dàn nhạc là một Lãnh đạo phụ trách và một nhân viên nằm trong tổng biên chế của Học viện Âm nhạc Huế đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt hàng năm.

Các thành viên của mỗi dàn nhạc là Giảng viên và sinh viên Học viện, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế chịu trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn nhạc Dân tộc theo các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, hồ sơ nội vụ, TT (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác