4266/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành kèm theo Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ kết luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

2. Ngoài những công việc trực tiếp chỉ đạo, Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng chỉ đạo xử lý, giải quyết hàng ngày các lĩnh vực công tác khác của Bộ.

3. Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban hàng tuần để báo cáo, thảo luận và thống nhất chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác mỗi người phụ trách, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ chính trị của Bộ, do Bộ trưởng quyết định.

5. Trường hợp Bộ trưởng đi công tác vắng, Bộ trưởng phân công một đồng chí Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc chung của Bộ.

6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo Nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Quy chế làm việc của Bộ.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng

Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công Thứ trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các đơn vị trực thuộc xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp lệnh, các đề án liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộ duyệt hoặc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Kiểm tra, đôn đốc các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng, các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ và của Bộ; các chủ trương chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi bổ sung

3. Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm và những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng phải báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi giải quyết.

4. Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung toàn ngành về chuyên môn đó.

5. Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

6. Chủ động phối hợp với các Ban Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình chỉ đạo, triển khai công việc.

7. Tham gia các Ban chỉ đạo Trung ương theo yêu cầu công việc.

8. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công công tác, các Thứ trưởng có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ, được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Trực tiếp điều hành chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành.

- Công tác Tổ chức cán bộ.

- Công tác Kế hoạch, Tài chính.

- Công tác Hợp tác quốc tế.

- Công tác Xây dựng Đảng; Bảo vệ Chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

-  Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế.

d) Theo dõi chỉ đạo công tác công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác Văn hóa cơ sở.

- Công tác Gia đình.

- Công tác Thư viện.

- Công tác Pháp chế.

- Công tác Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

- Công tác Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

- Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia.

- Công tác Quốc phòng – An ninh của Bộ.

b)Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các đơn vị:

- Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Gia đình, Vụ Thư viện, Vụ Pháp chế, Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp Điện ảnh) Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

c) Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình Thể dục thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc.

3. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác Đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

- Công tác Bản quyền tác giả.

- Công tác Văn hóa Dân tộc.

- Công tác Du lịch.

- Công tác cơ chế, chính sách.

b)Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị sau:

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Văn hóa dân tộc, Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

c) Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

4. Thứ trưởng Lê Khánh Hải

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác Tổng hợp văn phòng.

- Công tác Thi đua khen thưởng.

- Công tác Thể dục thể thao.

- Công tác Thanh tra.

- Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Công tác Cải cách hành chính

- Công tác Đảng, Đoàn thể

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị sau:

Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Văn hóa, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

c) Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực miền Trung

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác Đào tạo.

- Công tác Nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường.

- Công tác Di sản văn hóa.

b) Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các đơn vị:

Cục Di sản văn hóa, Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Khối các Học viện, Các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường nghề, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

c) Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

6. Thứ trưởng Vương Duy Biên

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo những lĩnh vực sau:

- Công tác Nghệ thuật biểu diễn.

- Công tác Điện ảnh.

- Công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Công tác Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Khối các Nhà hát, Khối Triển lãm, Các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Điện ảnh.

c) Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại: Các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2626/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Quyết định số 3679/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Thứ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VPBCĐTW về phòng chống tham nhũng;

- Thanh tra Chính phủ;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể,

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở VHTTDL các tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương (để biết);

-Lưu: VT, Vụ TCCB (2), LTH.350.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác