4266/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4266/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2013 Ban hành Quy chế tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đè án tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức “Liên hoan Múa quốc tế-2014”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Tổ chức, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật và Thủ trưởng đơn vị tham dự Liên hoan, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục Nghệ thuật biểu biễn
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Vụ Thi đua – Khen thưởng;
- Hội nghệ sỹ múa Việt Nam;
- Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;
- các đơn vị nghệ thuật;
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác