4269/BVHTTDL-KHTC

TLBT, VTVKH,TC Hồ Việt Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Đề án Hội thảo quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”.

Kính gửi: Tổng cục Du lịch.

Phúc đáp nội dung công văn số 991/TCDL-LH ngày 11/10/2011 của Tổng cục Du lịch về Đề án Hội thảo quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”, Bộ VHTTDL (Vụ Kế hoạch, Tài chính Thường trực Ban chủ nhiệm) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các văn bản của Bộ VHTTDL gồm: Quyết định số 2284/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7/2011 phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 (viết tắt CTXTDLQG năm 2011); Công văn số 2762/BVHTTDL-KHTC ngày 25/8/2011 về danh mục phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án thuộc CTXTDLQG năm 2011 (giao TCDL chủ trì, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện); Quyết định số 2661/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2011 về việc phân cấp Tổng cục Du lịch thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án được phân cấp thuộc CTXTDLQG; Quyết định số 3620/QĐ- BVHTTDL ngày 07/11/2011 quy định phân cấp quản lý ngân sách và tài sản nhà nước đối với các Tổng cục thuộc Bộ VHTTDL. Đề nghị Tổng cục Du lịch trong thẩm quyền đã được Bộ phân cấp, nhanh chóng triển khai, hoàn tất các thủ tục theo quy định hiện hành đối với Đề án Hội thảo quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế” do Tổng cục Du lịch chủ trì và giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện (được sự đồng ý của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Hội thảo đã tổ chức tháng 4/2011).

2. Căn cứ Quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21/5/2010 của Bộ VHTTDL), đề nghị Tổng cục Du lịch trao đổi với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam để thống nhất đề cương, dự toán (trên cơ sở nội dung, dự toán của Hội nghị đã được tổ chức tháng 4/2011, căn cứ chế độ định mức hiện hành và tách chi hội nghị từ nguồn ngân sách sự nghiệp với nguồn ngân sách hỗ trợ từ CTXTDLQG 2011), ký hợp đồng tổ chức thực hiện đề án với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; có văn bản đề nghị Bộ tài chính cấp tạm ứng kinh phí trong tháng 12/2011 và thực hiện thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

Đề nghị Tổng cục Du lịch triển khai các nội dung nếu trên./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

-Viện VHNT VN;

-Lưu: VT, Vụ KHTC, B.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác