4270/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nội dung đề cương Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “ Các di sản thế giới của Việt Nam” 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam” 2011 với các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Cục Di sản, Tổng cục Du lịch-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam”2011

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MTNATL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác