4272/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến về Đề án “Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang” (Giai đoạn 2012-2015)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 1447/SVHTTDL- NVVH, ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ tại Tiền Giang. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Đề án Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 được xây dựng trước khi di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đòn ca Tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh, trong đó có một số nội dung phù hợp với Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo nội dung Chương trình Hành động quốc gia Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020), Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang điều chỉnh, bố sung một số nội dung cụ thể là:
- Rà soát, điều chỉnh thời gian, bổ sung nội dung, kinh phí của Đề án Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 cho phù hợp với Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (Giai đoạn 2014-2020);
- Đề án cần tập trung làm rõ một số hoạt động cơ bản sau: Kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT- BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ; ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, nhóm người, cộng đồng thực hành di sản; tăng cường các hoạt động quảng bá di sản; nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, thực hành Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ (nguồn kinh phí xã hội hóa) nhằm đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, xây dựng kinh tế, xã hội của địa phương. Trên cơ sở xác định khối lượng công việc qua các nội dung trên, Đề án cần phân kỳ thực hiện, lựa chọn ưu tiên phù hợp với khả năng của ngân sách địa phương;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang hoàn thiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí triển khai./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Học viện AN Tp HCM;
-Lưu: VP, DSVH, TĐT.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác