4273/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2239/UBND- vx ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công văn số 279/VHNTQGVN-KHHTQT ngày 01/10/2014 của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Theo quy định mới nhất, mỗi năm UNESCO chỉ xét duyệt 01 (một) Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho mỗi quốc gia. Hiện tại, Việt Nam đã trình các Hồ sơ: “Nghệ thuật Hát giao duyên Ví, Giặm” (xét năm 2014), “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” (Hồ sơ đa quốc gia - xét năm 2015), “Tín ngưỡng thờ Mầu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt” (xét năm 2016) và đang xây dựng các Hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam”, “Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái”, “Nghệ thuật Xòe Thái” đệ trình UNESCO cho các đợt xét từ 2017- 2019. Do đó, việc đệ trình Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” chỉ có thể thực hiện sau thời điểm nêu trên cho đợt xét năm 2020. Đề tránh tốn kém kinh phí, công sức cho việc bổ sung, cập nhật nội dung Hồ sơ hàng năm theo quy định của UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước mắt chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, trong đó, cần tập trung cho hoạt động truyền dạy và quảng bá di sản. "Việc xây dựng Hồ sơ sẽ triển khai 1 năm trước khi trình UNESCO.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét, chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Viện VHNTQG VN;
-Sở VHTTDL Bắc Ninh;
-Lưu: VP, DSVH, PCQ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác