4274/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi cụm di tích lịch sử chùa Dạm - chùa Hàm Long, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Phúc đáp Công văn số 2722/UBND-XDCB ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị thấm định nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi cụm di tích lịch sử chùa Dạm - chùa Hàm Long, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Quy hoạch tổng thể), Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thống nhất với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi cụm di tích lịch sử chùa Dạm - chùa Hàm Long. Tuy nhiên, Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể cần bổ sung điều chỉnh một số vấn đề sau:
- Làm rõ hơn định hướng, kế hoạch lập quy hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết cho việc cắm mốc giới, giải tỏa, tổ chức phát huy giá trị di tích và định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho việc bảo tồn di tích và xây dựng mới để hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực quy hoạch thành một công viên lịch sử - văn hóa.
- Khi triển khai quy hoạch cần bám sát nội dung Thông báo ý kiến của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về “Dự án bảo tồn và xây dựng chùa Dạm” tại công văn số 377/DSVH-DT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Cục Di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, TĨiể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể nói trên và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác