4275/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn lấy ý kiến cộng đồng trong việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
 
Phúc đáp Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL-DSVH ngày 05/11/2014 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Nhất trí với phương án đề xuất của Sở, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân đề nghị xét tặng. Đối với các trường hợp từ 1 đến 6, căn cứ Điểm 6 Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2014/NĐ-CP, ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: “Hội đồng cấp tỉnh có thế lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động để đưa vào hồ sơ đề nghị xét tặng”.
2. Đối với trường hợp thứ 7, cá nhân mang hai quốc tịch (Việt Nam và Mỹ) nên ngoài các thủ tục đã quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP, Sở cần phối hợp với Sở Tư pháp xem xét cụ thể theo quy định về pháp luật hiện hành đối với các công dân mang hai quốc tịch để báo cáo Hội đông xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cấp thành phố xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VụTĐKT;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PVT, PCQ.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác