4275/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Festival Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
 
Phúc đáp Công văn số 1232/UBND-VX ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị cho phép tố chức Festival Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Ủng hộ chủ trương tổ chức Festival Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Về tên gọi: Đề nghị sử dụng tên gọi thuần Việt “Lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
- Về thời gian và địa điểm tổ chức: Nhất trí thời gian tổ chức từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 đến ngày 25 tháng 11 năm 2015. Địa điểm tổ chức lễ hội, việc mời đội ghe Ngo của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia Ngày hội do tỉnh Sóc Trăng chủ động thực hiện.
- Kinh phí tổ chức lễ hội: Thực hiện phương thức xã hội hóa và các quy định của pháp luật về tài chính hiện hành.
- Việc tổ chức lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng
sông Cửu Long phải đảm bảo quy định về việc thành lập Ban Tổ chức lễ hội, về vệ sinh môi trường, trật tự an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông trong lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Sau khi kết thúc lễ hội, tỉnh Sóc Trăng gửi báo cáo kết quả tổ chức lễ hội về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Về đề nghị tổ chức Lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long định kỳ 2 năm/lần, do Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xem xét, quyết định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh
Ái;
- Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu: VT, VHCS, NTT. 10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác