4275/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Cục Điện ảnh phối hợp với Cục Văn hóa Nhật Bản tổ chức "Tuần phim hoạt hình Nhật Bản tại Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh phối hợp với Cục Văn hóa Nhật Bản tổ chức "Tuần phim hoạt hình Nhật Bản tại Việt Nam". Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt các phim trước khi chiếu chính thức.

- Thời gian: từ ngày 12/01/2011 đến ngày 16/01/2011.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Điều 2. Kinh phí:

Cục Điện ảnh chịu chi phí duyệt phim, tổ chức họp báo. Phía Nhật Bản chịu toàn bộ các chi phí khác có liên quan

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), VTAN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác