4276/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai Dự án bảo tồn và xây dựng chùa Dạm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2793/UBND- VX ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị tách Dự án Bảo tồn và xây dựng chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thành 02 dự án: Dự án bảo tồn chùa Dạm (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và Dự án xây mới chùa Dạm (sử dụng nguồn vốn huy động chủ yếu từ xã hội hóa) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án bảo tồn và xây dựng chùa Dạm. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tách Dự án bảo tồn và xây dựng chùa Dạm thành 02 dự án: Dự án Bảo tồn chùa Dạm và Dự án xây mới chùa Dạm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác