4277/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Những ngày Phim Ucraina tại Hà Nội trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Ucraina tại Việt Nam năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Những ngày phim Ucraina tại Hà Nội trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Ucraina tại Việt Nam năm 2012;

Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu chính thức.

- Thời gian: từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 11 năm 2012.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Ucraina chịu chi phí vận chuyển phim trên hành trình quốc tế.

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu các chi phí tổ chức chiếu phim, in ấn tài liệu phục vụ chiếu phim,

chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết và các chi phí liên quan khác;

- Cục Điện ảnh chịu chi phí dịch và duyệt phim từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác