4284/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa gối năm 2014 – 2015

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 quy chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc phê duyệt dự toán chi phí sản xuất bình quân các chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa độ dài 150-160 phút;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất chương trình băng hình dành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa gối năm 2014 - 2015, số Chuyên đề: “Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2015 và Mừng Xuân Ất Mùi 2015”.
Điều 2. Kinh phí sản xuất chương trình là 120 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 4990/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2014 của Cục Điện ảnh.
Điều 3. Ủy quyền cho Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến đặt hàng sản xuất các chương trình băng hình theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA (2), ĐH.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác