4286/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn nhân sự Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Ban Soạn thảo Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" thay ông Trần Chiến Thắng đã nghỉ hưu;

Cử ông Lê Quý Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm Ủy viên Ban Soạn thảo Đề án thay Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Cử ông Vũ Thái Hồng, Phó viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học Thể dục thể thao làm Phó tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030", Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, NVL (60).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác