4286/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài Biển, Đảo Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài Biển, Đảo Việt Nam.

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo cuộc thi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt trong cuộc thi sáng tác kịch ngắn về đề tài Biển, Đảo Việt Nam (có danh sách kèm theo) gồm:

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và 7.000.000đ(bảy triệu đồng).

- 02 Giải nhì: Giấy chứng nhất của Ban tổ chức và 5.000.000đ(Năm triệu đồng).

- 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức và 3.000.000đ(Ba triệu đồng).

- 05 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận chị Ban tổ chức và 1.000.000đ( Một triệu đồng).

Điều 2. Kinh phí trao giải thưởng trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các cá nhân tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (4), BN (40).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác